ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI ERASMUS “DESIGN PEDAGOGIC CREATIV PENTRU CARIERĂ DE SUCCES”conform Diagramei GANTT

Nr.

Crt.

Etapa

 

Activitatea

Perioada

Rezultate aşteptate

Monitorizare

1.

Pregătirea şi

Proiectarea activităţilor

A1.Semnarea acordului de parteneriat cu Autoritatea de Management

Octombrie 2016

Acordul de parteneriat semnat

Managerii de proiect

2.

A2.Întâlnirea echipei de management a proiectului

Oct,dec 2016,febr,apr,iun,aug,oct,dec 2017,febr,apr,iunie,aug 2018

Procese Verbale

Managerii de proiect

3.

A3.Organizarea echipei de management a proiectului

Oct.2016

Proces Verbal cu atribuţiile asumate de echipa de management

 

4.

A4.Organizarea echipei de implementare a proiectului

Oct. 2016, dec. 2016-aug.2017,

noi. 2017-aug.2018

Procese Verbale ale întâlnirilor echipei de implementare

Responsabil redactare procese verbale din echipa de proiect

5.

A5. Întâlnirea preliminară a partenerilor: cunoaştere reciprocă, familiarizare cu proiectul, mod de comunicare, activităţile proiectului, procedură de monitorizare a realizării activităţilor proiectului, prezentare DSA şi diagramăGantt

Oct. 2016

Minuta întâlnirii

Aplicantul proiectului

6.

A6. Elaborare model de siglă şi logo

Noi. 2016

Model logo proiect

Managerul de proiect

7.

 

M1.Întâlnirea transnaţională din

Noi.2016

Minuta întâlnirii

Lista rolurilor asumate de fiecare participant, cu sarcini comune şi individualizate

Echipa Spaniei

 Spania: dezbaterea şi asumarea rolurilor în proiect, dialog pe tema paginii web

8.

 

C1. Elaborarea de proceduri de

comunicare, financiare, de monitorizare și evaluare; alegerea logo-ului, a căilor de comunicare; atelier didactic: jocuri de echipă pentru cunoaştere reciprocă

 

 

Noi.2016

-Proceduri de comunicare, monitorizare şi evaluare

- Programul întâlnirii

- Minuta întâlnirilor semnată de participanţi

-Planul următoarei întâlniri

- Certificate de participare

Managerul de proiect din Spania

9.

Promovarea

proiectului

A7. Conceperea materialelor informative

Dec 2016,mart, iunie, dec 2017, apr.2018

Pliante de popularizare a proiectului, articole în presa locală şi regională, popularizare pe pagina web, pe platforma on-line a fiecărei şcoli,elaborare newsletter

Responsabilii cu promovarea şi diseminarea din fiecare echipă

10.

A8 .Tipărirea sau multiplicarea materialelor informative

Dec 2016,mart, iunie, dec 2017, apr.2018

Materiale de promovare

Responsabilii cu promovarea şi diseminarea din fiecare echipă

11.

A9. Organizarea şi desfăşurarea evenimentului (conferinţei) de lansare a proiectului

Dec.2016

Conferinţa de promovare-fotografii

Managerii de proiect

12.

A10. Dezvoltarea şi întreţinerea paginii web a proiectului

Dec.2016, febr,apr,iun,aug,oct,dec 2017,febr,apr,iun,iul 2018

Pagina weba proiectului ce conţine 10 ferestre, între care: materiale didactice, parteneriate, „biblioteca vie”- interviuri cu alumni, filme didactice, diseminare  şi promovare a proiectului

Informaticienii din fiecare echipă de proiect

Echipa din România crează şi administrează web-sit-u l proiectului

Echipa din Spania monitorizează raportările fiecărui partener pe pagina web

13.

A11. Promovarea proiectului

Dec 2016,mart, iunie, dec 2017, apr.2018

Materiale de promovare, panouri în fiecare şcoală, parteneriate

Responsabilii cu diseminarea din fiecare echipă

14.

A12. Organizarea unei conferinţe de finalizare a proiectului pentru diseminarea rezultatelor

Iunie 2018

Conferinţa de finalizare-fotografii

Managerii de proiect

15.

Elaborarea şi utilizarea materialelor didactice

A 13 .Elaborarea modelelor de proiete didactice în educaţia pentru carieră (10 proiecte didactice)

Dec. 2016,ian,febr, apr,mai 2017

10 proiecte didactice privind educaţia pentru carieră

Responsabilul cu monitorizarea materialelor didactice din fiecare echipă, echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

16.

A14. Elaborarea fişelor de exerciţii pentru auto-cunoaştere-20 de fişe

Dec.2016, febr,apr-iulie, oct-dec 2017

20 de fişe de auto-cunoaştere

Responsabilul cu monitorizarea materialelor didactice din fiecare echipă, echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

17.

A15. Selectarea şi testarea grupului pilot(dar şi a grupului de elevi cu care se va lucra )

Dec 2016, ian 2017

Testele iniţiale pentru grupul pilot de 20 de profesori

Echipa din Portugalia elaborează chestionarele de evaluare iniţială şi finală a lotului pilot şi sintetizează informaţiile într-un document excel

18.

! A16 se repetă elaborarea de proiecte didactice , de aceea înlocuiesc cu Instruirea grupului pilot

Ian,febr,apr-iulie,oct, noi, dec 2017

Procese verbale, materiale didactice distribuite profesorilor

Managerul de proiect

19

A 17 Elaborarea auxiliarelor curriculare necesare în educaţia pentru carieră-12 exerciţii de orientare profesională, 10 instrumente de planificare a carierei

Dec. 2016, ian,febr,apr-iunie, oct-dec 2017,ian, mart-iunie 2018

Auxiliare curriculare-12 exerciţii de orientare profesională, 10 instrumente de planificare a carierei

Responsabilul cu monitorizarea materialelor didactice din fiecare echipă

Echipa României coordonează activitatea Atelierului de design pedagogic

Postarea materialelor didactice se va monitoriza

într-un tabel de monitorizare auxiliare curriculatre, publicat pe pagina web a proiectului.

 

20

A18 Utilizarea instrumentelor şi auxiliarelor curriculare în activitatea la clasă, prin grupul pilot

Dec 2016-iunie 2017, oct 2017-iunie 2018

Fişe de observaţii ale lecţiilor, fişe de feedback, fotografii, lecţii deschise

Responsabilul cu monitorizarea materialelor didactice din fiecare echipă

Echipa parteneră din Portugalia este responsabilă cu monitorizarea activităţilor grupurilor pilot.

 

21.

A19 Evaluarea şi îmbunătăţirea materialelor didactice, cu ajutorul grupului pilot

Ian, mart,iunie, dec 2017, apr. 2018

Fişe de feedback

Responsabilul cu monitorizarea materialelor didactice din fiecare echipă

Echipa parteneră din Portugalia este responsabilă cu monitorizarea activităţilor grupurilor pilot.

 

22.

 

M2 . Întâlnirea transnaţională din Portugalia

Aprilie- Mai 2017

Minuta întâlnirii

Echipa de proiect din Portugalia

23.

 

C2 Analiză chestionare, workshop: jocuri de autocunoaştere: prezentare rezultate chestionare iniţiale pentru fiecare grup pilot, prezentare material informativ despre profesiile secolului XXI la nivel UE de către echipa Spaniei şi pliante „Jobul viitorului”; workshop:  jocuri de auto-cunoaştere, raport privind gradul de dezvoltare a materialelor de predare şi învăţare, prezentare PPT a derulării procesului de implementare, de către fiecare partener, prezentare film de către echipa Italiei „Interviu de angajare”, monitorizare buget-întâlnire a managerilor de proiect, elaborarea procedurii privind grupul de copii cu posibilităţi reduse

Aprilie- Mai 2017

Document excel-rezultate teste iniţiale grup pilot

Pliante „Jobul viitorului”

Schimb de bune practici

Programul întâlnirii

Film didactic

Minuta întâlnirii

Certificate de participare

Procedură de identificare grup de copii cu posibilităţi reduse

Managerul de proiect din Portugalia

24.

Parteneriate cu actori importanţi: furnizori de formare, angajatori

A20 Identificarea nevoilor elevilor privind inserţia profesională

Oct.2016

Chestionare elevi

Responsabilii cu parteneriatele din fiecare echip de proiect

25.

A21  Identificarea furnizorilor de formare pentru adulţi şi analiza ofertei de formare

Noi, dec 2016, oct,noi 2017

Ofertele de formare sintetizate

Responsabilii cu parteneriatele din fiecare echip de proiect

26.

A22 Realizarea de parteneriate cu angajatorii din comunitate-10 parteneriate(între care unele şi cu furnizorii de formare)

Noi ,dec, ian  2016, oct, noi 2017

Parteneriate

Responsabilii cu parteneriatele din fiecare echip de proiect

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

27.

A23 Proiectarea şi realizarea unor întâlniri periodice a angajatorilor cu elevii interesaţi

Noi, dec 2016, ian, mart, april,mai, oct, noi, dec 2017, martie-iun 2018

Minuta întâlnirii

Responsabilii cu parteneriatele din fiecare echip de proiect

28.

A24 Analiza ofertei de calificare furnizate de instituţii publice şi private

Dec2016, ian ,mart,april,mai,oct,noi,dec 2017,mart-iun 2018

Oferta de calificare a instituţiilor publice şi private

Responsabilii cu parteneriatele din fiecare echip de proiect

29.

A25 Evaluarea intereselor, valorilor şi competenţelor elevilor cu oportunităţi reduse

Oct, noi dec 2017

Chestionare pentru elevii cu oportunităţi reduse

Responsabilii cu parteneriatele din fiecare echip de proiect

30.

A26 Evaluarea activităţii desfăşurate în parteneriat cu angajatorii locali

Iunie 2017,Iunie 2018

Minuta întâlnirii echipei de proiect care evaluează rezultatele parteneriatelor

Responsabilii cu parteneriatele din fiecare echip de proiect

Echipa din Italia este responsabilă cu monitorizarea activităţii cu partenerii locali sau naţionali.

 

 

 

31.

Crearea platformei on-line cu resurse pentru educaţia pentru carieră

A27 Proiectarea platformei on-line

Noi, dec 2016

Platforma on-line a proiectului

Informaticienii din fiecare echipă

Echipa din România crează şi administrează web-sit-u l proiectului

 

32.

A28 Realizarea materialelor pentru platformă şi postarea lor

Dec 2016, ian, febr, apr-iulie, oct-dec 2017, ian, mart-aug 2018

Materialele postate

Informaticienii din fiecare echipă, echipa Spaniei coordonează activitatea de comunicare dintre partenerii de proiect

33.

A29 Instruirea profesorilor din grupul pilot în legătură cu folosirea platformei

Ian,febr, apr-iunie, oct-dec 2017, ian, mart-iunie 2018

Procesele verbale ale întâlnirilor cu grupul pilot

Informaticienii din fiecare echipă, Echipa din Spania monitorizează raportările fiecărui partener pe pagina web

34.

A30 Realizarea de interviuri cu alumni- 10 interviuri cu alumni postate pe platformă

Mai, iunie 2017, noi, dec 2017, apr, mai, iunie 2018

Interviuri cu alumni postate pe platformă

Informaticienii din fiecare echipă

35.

A31 Realizarea în parteneriat a 4 filme cu tematică din domeniul educaţiei, postate pe platformă

Apr,mai 2017- Italia

Oct, noi 2017- România,Portugalia

Apr, mai 2018- Spania

 

Filme didactice

Informaticienii din fiecare echipă

36.

 

M3 Întâlnirea transnaţională din Italia

Oct-noi 2017

Minuta întâlnirii

Echipa de proiect din Italia

37.

 

C3 Workshop : Bune practici de integrare profesională: Prezentare raport de monitorizare şi evaluare a activităţilor grupurilor pilot din fiecare ţară,  atelier: bune practici de integrare pe piaţa muncii, filme didactice : România „Copiii care lucreaz㔺i Portugalia „În spatele bunăvoinţei angajatorului”,

dezbatere: bune practici în diseminarea şi utilizarea rezultatelor proiectului, analiza şi selectarea materialului pentru broşura „Să fii orientat spre succes”, organizarea şi evaluarea finală a grupului pilot, administrarea bugetului şi monitorizare-întâlnire pentru managerii de proiect din fiecare ţară

 

 

 

Oct-noi 2017

Raport de evaluare a

activităţii grupului

pilot

Filme didactice

Programul întâlnirii

Pliante

Chestionar de

evaluare finală a

grupului pilot

Certificate de

participare

 

Managerul de proiect din Italia

38.

Monitorizare şi evaluare

A32 Realizarea unui plan general de monitorizare şi evaluare

Oct-noi 2016

Plan de monitorizare şi evaluare

Managerii de proiect din ficare ţară

39.

A33 Repartizarea sarcinilor de monitorizare şi evaluare

Noi 2016

Minuta întâlnirii preliminare

Managerii de proiect din ficare ţară

40.

A34 Realizarea de rapoarte de monitorizare şi evaluare

Mai 2017, aug,oct 2017, mai,sept 2018

Rapoarte de monitorizare şi evaluare

Managerii de proiect din ficare ţară

Echipa din România monitorizează stadiul implementării pe toată durata proiectului

41.

 

M4 Întâlnirea transnaţională din România

Apr-mai 2018

Minuta întâlnirii

Echipa de proiect din România

42.

 

C4 Prezentarea rezultatelor activităţii de consiliere a elevilor cu oportunităţi reduse:

Prezentarea rezultatelor activităţii de

consiliere a elevilor cu oportunităţi reduse

Monitorizare administrare buget –

participă managerii de proiect din fiecare ţară

Prezentare broşură: „Fii orientat spre succes!”

Raport privind monitorizarea activităţilor

Dezbatere: „Modul de elaborare a Raportului final”

Prezentarea rezultatelor chestionarului final aplicat grupului pilot

Film didac: Spania „Ştafeta generaţiilor”

Erasmus+ la final – colocviu

 

Apr-mai 2018

Programul întâlnirii

Managerul de proiect din România

43.

Diseminarea rezultatelor proiectului

A35 Realizarea unui plan de diseminare a rezultatelor proiectului

Noi 2016

Planul de dieminare a rezultatelor

Responsabilii cu promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului

44.

A36 Realizarea de activităţi de diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului

Dec 2016, ian, mai iunie, noi, dec 2017, mai, iunie, iulie 2018

Articole în presă, la radio, procesele verbale de diseminare, articole postate pe platformă, la secţiunea

„ diseminare”, periodic echipa de proiect va scoate un newsletter, în care vor fi prezentate activităţile şi rezultatele

Responsabilii cu promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului

45.

A37 Evaluarea şi îmbunătăţirea planului de diseminare

Ian, iunie, dec 2017, iunie, iulie 2018

Îmbunătăţirea planului de diseminare

Responsabilii cu promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului

46.

Activităţi cu elevii cu oportunităţi reduse

A38 Realizarea unui studiu cu privire la elevii cu oportunităţi reduse

Dec 2017

Studiu cu privire la elevii cu oportunităţi reduse

Managerii de proiect din fiecare ţară

47.

A39 Întocmirea şi aplicarea procedurii de orientare a copiilor cu oportunităţi reduse

Ian 2018, apr, mai iunie 2018

Fise de activitate , foi de satisfacţie

Managerii de proiect din fiecare ţară

Echipa din România este responsabilă cu prezentarea rezultatelor activităţii de

consiliere a elevilor cu oportunităţi reduse

 

48.

Activităţi la finele proiectului

A40 Elaborarea şi multiplicarea broşurii "Fii orientat spre succes"

Oct, noi 2017, apr, mai 2018

Broşura "Fii orientat spre succes"

Managerul de proiect din Italia

49.

A41 Aplicare şi evaluare chestionar final pentru grupul pilot

Apr. 2018

Teste finale pentru grupul pilot

Managerul de proiect din Portugalia

50.

 

A42 Monitorizare administrare buget

Noi 2016,iunie,noi 2017,iunie 2018

Raport financiar cu documente justificative pentru orice cheltuieli eligibile

Managerii de proiect

51.

A43  Realizarea raportului final

Aug, sept 2018

Raport final

Chipele de proiect din fiecare ţară

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  

                                Întâlnire preliminară

 
   

 


                                Activităţi specifice României

 
   

 


                                Activităţi specifice Portugaliei

 
   

 


                                Activităţi specifice Italiei

                                

                                Activităţi specifice Spaniei